Privacybeleid

Josine Maingois-de Vries, eigenaar van Kinderpraktijk Joshi te Amsterdam, verklaart zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Kinderpraktijk Joshi verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind, omdat u gebruik maakt van integratieve kindercoaching en hiervoor gegeven heeft verstrekt in het kader van de behandeling.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gezinssamenstelling
 • Gegevens verkregen/geobserveerd tijdens de behandeling.
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en mondeling heeft verstrekt.
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst.


Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

Doel van de gegevensverwerking
De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Voor facturatie en financiële administratie.
 • Om u te bellen/mailen, indien nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten.


Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als benodigd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uitwisseling met andere partijen vindt alleen plaats na toestemming van u.

Filmopnames
De sessies worden opgenomen ten bate van achteraf aantekeningen kunnen maken i.p.v. tijdens de sessies. Zo kan de coach haar volle aandacht hebben bij het proces van uw kind.
Filmopnames worden direct gewist na beëindiging van de samenwerking.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Cliëntdossiers worden 20 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.
Facturatie gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

Klachtenprocedure
De eigenaar van Kinderpraktijk Joshi, Josine Maingois-de Vries, is aangesloten bij het coachregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De klachtenprocedure, Wkkgz, loopt via de NFG. Kijk hiervoor op de website van de NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Kinderpraktijk Joshi behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in december 2021.

Josine Maingois-de Vries, Integratieve Kindercoach/-counselor bij Kinderpraktijk Joshi te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected].